หัดอ่านสระ

หัดอ่าน A ตรงกับ สระ แอ

man แมน ผู้ชาย
pan แพน กระทะ
fan แฟน พัด
ran แรน วิ่ง
van ฟแวน รถตู้
cat แค้ท แมว
bat แบ๊ท ค้างคาว
mat แม้ทํ เสื่อ
hat แฮ้ทํ หมวก
sat แซ้ทํ นั่ง
bad แบดํ ไม่ดี,ชั่ว
lad แลดํ หนุ่ม
had แฮดํ มี
dad แด้ดํ คำที่ลูกเรียกพ่อ
sad แซดํ เสียใจ
and แอนดํ และ, กับ
hand แฮนดํ มือ
land แลนดํ แผ่นดิน,ที่ดิน
sand แซนดํ ทราย
stand สแตนดํ ยืน
back แบ้คํ ข้างหลัง
black บแล้คํ ดำ
slack ซแล้คํ กางเกงผู้หญิง
sack แซ้คํ กระสอบ

หัดอ่าน E ตรงกับ สระ เอ

pen เพ็น ปากกา
men เม็น ผู้ชายหลายคน
ten เท็น สิบ
hen เฮ็น แม่ไก่
den เด็น ถ้ำ
bell เบ็ล ระฆัง
fell เฟล ล้ม
sell เซล ขาย
tell เทล บอก
well เวล ดี, บ่อน้ำ
send เซนดํ ส่ง
bend เบนดํ ดัด, ทำให้โค้ง
lend เลนดํ ให้ยืม
get เก็ทํ เอา
met เม้ทํ ได้พบ
net เน้ทํ ตาข่าย
wet เว้ทํ เปียก
beg เบ้กํ ขอ, ขอร้อง
leg เล็กํ ขา
egg เอ้กกํ ไข่
yes เย้สํ ใช่
หัดอ่าน I ตรงกับ สระ อิ
tin ทิน กระป๋อง
in อิน ใน
pin พิน เข็ม
ill อิล เป็นไข้
fill ฟิล บรรจุ, เต็ม
bit บิทํ ชิ้น
hit ฮิทํ ตี, ตบ
it อิทํ มัน(สรรพนาม)
ink อิ๊งคํ น้ำหมึก
king คิง พระราชา
wing วิง ปีก
chin ชิน คาง
sing ซิง ร้องเพลง
kick คิคํ เตะ
sick ซิคํ ป่วย
quick ควิคํ เร็ว
drink ดริ้งคํ ดื่ม
ring ริง แหวน

หัดอ่าน O ตรงกับ สระ ออ
not น็อทํ ไม่
got ก็อทํ เอา
hot ฮ็อทํ ร้อน
top ท็อพํ ยอด
ox อ็อกซํ วัว
box บ๊อกสํ หีบ
shop ช้อพํ ร้านค้า
long ลอง ยาว
song ซ็อง บทเพลง
on ออนํ บน
stop สต๊อพํ หยุด
strong สตรอง แข็แรง

หัดอ่าน U เมื่อมีตัวสะกดตรงกับ ไม้หันอากาศ
hut ฮัทํ กระท่อม
shut ชัทํ ปิด
but บัทํ แต่,แต่ว่า
sun ซัน ดวงอาทิตย์
ยู อาจจะเป็นสระ อุ ก็ได้ เช่น put , full 

หัดอ่าน Y เมื่อเป็นสระอาจออกเสียงเป็น อาย
fly ฟลาย แมลงวัน
try ทราย พยายาม
cry คราย ร้องให้
why วาย ทำไม
shy ชาย ขี้อาย
dry ดราย แห้ง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s